Till senaste kommentaren

Årsbokslut - Enskild firma, vad är obligatoriska upplysningar?

Hej,
Vilka bokslutsbilagor och noter är obligatoriska?

Kommentarer

 • Hej Monica

  Du skall använda de bokslutsbilagor som krävs för att dokumentera balansposterna som man har i årsbokslutet.

  Obligatoriska upplysningar i ett årsbokslut

  Enligt bokföringslagen ska ett årsbokslut bestå av

  • resultaträkning
  • balansräkning
  • vissa upplysningar.

  Företaget ska lämna upplysningar om:

  • vilka principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder som har tillämpats
  • hur värdet av varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen har

  beräknats

  • hur stor del av de totala skulderna som förfaller till betalning senare än ett år efter

  balansdagen.

  Om företaget har bytt redovisningsprinciper ska företaget upplysa om detta samt ange skälen till
  bytet.
  Det finns inga bestämmelser i bokföringslagen om var upplysningarna ska placeras utan detta är
  valfritt. Förutom att företaget ska upplysa om vilka redovisningsprinciper som har tillämpats ska
  företaget även upplysa om hur anläggningstillgångarnas värde har beräknats. Enligt förarbetena finns
  det inget som hindrar att det görs tillsammans med upplysningarna om tillämpade
  redovisningsprinciper. I en mindre verksamhet kan det t ex räcka att ange de antaganden som gjorts
  om en tillgångs förväntade nyttjandeperiod. Utgångspunkten är att upplysningarna ska utformas på
  ett enkelt sätt och anpassas efter verksamhetens omfattning. I BL Bokslut har vi valt att lämna
  upplysningarna tillsammans med redovisningsprinciperna (se funktionen Redovisningsprinciper) och
  inte i not. Det finns dock ett antal noter till resultat‐ och balansräkningen som företaget kan använda
  om man vill lämna ytterligare upplysningar utöver lagens krav.
  Företaget ska även ange hur stor andel av de totala skulderna som förfaller till betalning senare än
  ett år efter balansdagen. Ingen uppdelning behöver därmed göras på varje skuldpost.
  I uppställningsformen för årsbokslutet har vi i programmet gjort en uppdelning av kort‐ och
  långfristiga skulder direkt i balansräkningen. Företaget bör dock upplysa om att skulder som förfaller
  till betalning senare än ett år efter balansdagen

  Jag hoppas att detta är ett svar på din fråga

 • Hej Lena,

  Tack så mycket för svaret, det hjälpte mig att bekräfta att jag gjort rätt.

  Med vänlig hälsning
  Monica

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.