Björn Lundén informerar: Korttidspermittering – så funkar det

(Artikel uppdaterad 2020-03-25)

Regeringen föreslår att reglerna om korttidsarbete utökas. Förslaget innebär att den anställde ska kunna behålla minst 92,5% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen.

Korttidsarbete/korttidspermittering
Reglerna om korttidsarbete/korttidspermittering innebär att en anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön, och att kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten. Syftet är att drabbade företag inte ska behöva tvingas till uppsägningar. Stödet lämnas till arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket.

Vad finns det för villkor för godkännande?
Förutsättningen för att kunna få godkännande av Tillväxtverket är att följande villkor är uppfyllda:

  • arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.
  • de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll.
  • de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas.
  • arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (t ex uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte har tillsvidareanställning – om det är möjligt).
  • arbetsgivaren ska ha ett avtal om korttidspermittering (se nedan).
I den situation som råder nu är förstås kopplingen till de ekonomiska svårigheterna normalt effekter av coronaviruset.

Företag som är på obestånd, har förfallna skatteskulder, är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, har näringsförbud eller är under företagsrekonstruktion kan inte få godkännande.

Avtal med minst 70% av arbetstagarna
Ett krav för godkännande är också att det finns ett centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen. Finns inget centralt eller lokalt avtal ska det istället finnas ett skriftligt avtal som tecknats med minst 70% av arbetstagarna på driftsenheten. Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden ska minska med och storleken på löneminskningen.

Med driftsenhet menas varje del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs fabrik, butik, restaurang osv.

Här hittar du en mall för avtal om korttidspermittering (99 kr) »

För vilka anställda kan stöd lämnas?
Om förutsättningarna för godkännande är uppfyllda kan stödet erhållas för arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutade om godkännande (jämförelsemånaden). Förutsättningen är att arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde under den månad stödet avser.

Den anställde måste ha haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som under den månad stödet avser. Nyanställda omfattas alltså inte och inte heller anställda som ökat sin sysselsättningsgrad sedan jämförelsemånaden.

Stöd ska kunna lämnas för alla anställda, oavsett anställningsform. Både tillsvidareanställda och anställda med olika slags tidsbegränsade anställningar omfattas alltså. Även anställda med anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan omfattas av stödet.

Anställda som är uppsagda eller varslade omfattas också av stödet. För anställda som är arbetsbefriade under uppsägningstiden ska något löneavdrag dock inte göras pga regler i i lagen om anställningsskydd.

Undantag för arbetsgivarens familj
Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande. Tillväxtverket har i ny information på sin hemsida en långtgående och mycket snävare tolkning av begreppet ägare och familj i reglerna om korttidspermittering, än vad som följer enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Endast enskilda näringsidkare och deras familjer undantas från möjligheten till stöd enligt Tillväxtverket. Ägare till aktiebolag och deras familj omfattas.

Vi hoppas på bekräftelse från regeringen (helst genom ett lagförtydligande) men måste förstås utgå ifrån att den information Tillväxtverket går ut med och den tolkning de gör i den här frågan är korrekt.

Tre fasta nivåer för arbetstidsminskning

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60%. Det är endast vid arbetstidsminskning på dessa nivåer som stöd för korttidspermitteringen gäller. För att få rätt till stöd ska en anställds löneminskning uppgå till:

  • 4 % av lönen om arbetstidsminskningen är 20 %
  • 6 % av lönen om arbetstidsminskningen är 40 %
  • 7,5 % av lönen om arbetstidsminskningen är 60 %
De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ska fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:Förslaget innebär att arbetsgivaren får minskade arbetskraftskostnader med ca 19, 36 respektive 53%.

Finns det ett lönetak?
Enligt förslaget ska det finnas ett lönetak på 44 000 kr . Taket kan dock komma att ändras genom en förordning från regeringen.

När kan man börja ansöka?
Från och med 7 april kommer det vara möjligt att ansöka om godkännande hos Tillväxtverket. Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars. Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av stödmånaden. Arbetsgivare som fått godkännande från Tillväxtverket kan ansöka om stöd för högst sex månader i följd. Möjlighet finns till förlängning i tre månader om de ekonomiska svårigheterna kvarstår.
Björn Lundén AB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.