Till senaste kommentaren

Korttidsarbete - beräkningsformel

Har ni den matematiska formeln för ersättningen vid korttidsarbete. Jag får inte ihop ersättningsbeloppen?

Kommentarer

 • Hej,

  Från nyhetstjänsten BL Info:

  Beräkning av preliminärt stöd
  Ett preliminärt stöd beräknas enligt följande formel:

  98,6% x ordinarie kontant lön x arbetstidsminskning x närvarokvot

  (Detta motsvarar den del av den totala lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter som staten ska stå för enligt tabellen ovan).

  Ordinarie lön är den kontanta lön som den anställde normalt skulle ha haft under stödmånaden, dock max 44 000 kr (se lönetak nedan). Förmåner får inte räknas med. Även ersättning för obekväm arbetstid (ob) och skifttillägg ska räknas med i den mån de normalt skulle ha tjänats in den aktuella månaden. Bonus, provision och övertidsersättning mm som inte utgår regelmässigt ska inte räknas med.

  Löneökningar som den anställde fått och som avser tid efter jämförelsemånaden får inte räknas med. Vid beräkning av den ordinarie lönen bortser man från frånvaro. Om arbetstagaren har haft korttidsarbete bara under en del av stödmånaden ska en proportionering av lönen göras.

  Med närvarokvot menas den ordinarie arbetstiden minskad med frånvaro, dividerat med ordinarie arbetstiden.

  Den anställde skulle normalt ha jobbat 20 dagar under stödmånaden, men är frånvarande pga semester under två dagar. Närvarokvoten blir (20-2)/20 = 90%

  Ordinarie arbetstid är den tid som den anställde skulle ha arbetat, om denne inte hade haft korttidsarbete.

  Med frånvaro menas antalet hela dagar arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet under den del av stödmånaden som den anställde har haft korttidsarbete, t ex sjukdom, semester eller föräldraledighet.

  Exempel på beräkning av preliminärt stöd:

  Företagets ansökan om korttidsarbete på 60% godkänns av Tillväxtverket. För en anställd med 30 000 kr i månadslön och fem frånvarodagar (av 20 ordinarie dagar) innebär detta följande preliminära bidrag:

  Ordinarie lön 30 000 kr

  Närvarokvot (20-5)/20 = 75%

  Preliminärt bidrag från Tillväxtverket 98,6% x 30 000 x 60% x 75% = 13 311 kr

  Ulf Support
 • Hej
  Får företaget återbetalt statens andel *soc avgifter.
  Företaget skall väl betala allt utom lönesänkningen till den anställde enligt vanlig lönerutiner och ansöka om reduktion av soc avgifter mars-juni).
  Om det är så så får företaget inte ut något preliminärt stöd för att täcka soc avgifter?
 • Hej - företaget redovisar den utbetalda lönen som vanligt (efter löneavdraget), det stämmer. Stödet beräknas sedan utifrån kontanta lönen, men täcker också en andel av den totala lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter.
  Ulf Support
 • Ägaren har inte tagit ut lön under januari -mars (ordinarie lön 40tkr). Har MBL förhandlat om korttidspermittering 1/4-30/9, 60% för alla inkl ägaren. I ansökan anges lönerna i januari. Vid slutredovisningen har ägaren tagit lön som vanligt från 1/4-, (40tkr*60%). Kommer företaget då att få mer stöd för den tillkommande lönen och avdrag för den avgående frånvaron (semester)?
  Lägger Tillväxtverket på soc avgifter vid utbetalningen? I beräkning ingår inte soc avgifter vad jag kan se?
  I Tillväxtverkets mall blir underlaget (enligt den formel ni beskrivit tidigare) för detta företag 

 • Hej,

  Detta är något som blir en fråga för Tillväxtverket att bedöma - om ägaren ska anses ha haft en "ordinarie lön" under jämförelsemånaden (januari i jämförelse med april, osv) trots att inte någon faktisk lön tagits ut.

  I beloppet som räknas fram ingår såväl en andel av kontantlön som en andel av arbetsgivaravgifter.
  Ulf Support
 • Hej, en fråga ang närvarokvot vid beräkning av stöd. När jag läser på Tillväxtverkets hemsida (se bif bild) får jag uppfattningen att uttag av betald och intjänad semester inte ska reducera närvarokvoten? Vilket är motsatsen till det som beskrivits i exemplen ovan, eller förstår jag fel? Mycket nytt att ta in nu!

 • Hej,

  Ja, tyvärr motsäger såvitt vi kan se Tillväxtverkets svar vad som står i lagtext och lagförarbeten. Men det vore ju väldigt positivt om det finns utrymme för att även inkludera semesterlön/semesterersättning i stödet för korttidsarbete. Vi återkommer i frågan så snart vi får klarhet i om Tillväxtverkets svar faktiskt stämmer.
  Ulf Support
 • Även löneminskningen ska väl minska i relation till närvarokvoten?

  Men i slutavstämningen ska man inte ta hänsyn till den verkligen löneminskningen, om man tolkar det som står i faktarutan?

  T.ex. även om man är frånvarande hela månaden så ska man ändå ange "månadslön under korttidsarbete" som om det vore 0 dagars frånvaro.

  I
 • Stämmer - löneminskning enligt korttidsreglerna är den avtalade löneminskningen.
  Ulf Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.