ändrabokföringsmetod

Har fått reda på att skatteverket går med på att ändra bokföringsmetod och ange Corona som skäl till, har ni ngn länk som man kan klicka på?

Kommentarer

 • Hej,

  Byte av redovisningsperiod eller metod pga corona

  Skatteverket har kommit med ett ställningstagande där man anser att coronaviruset är särskilda skäl vid byte av redovisningsmetod eller redovisningsperiod för moms mm.

  Ekonomiska problem pga corona
  Coronaviruset påverkar många företag ekonomiskt och det har medfört att flera företag får problem med sin likviditet när intäkterna minskar och kundinbetalningarna är osäkra. Företag kan inte heller betala sin moms i tid. Skatteverket har därför kommit med ett nytt ställningstagande som underlättar för företag som vill byta redovisningsmetod eller redovisningsperiod.

  Redovisningsmetod
  I vilken period momsen ska redovisas styrs av god redovisningssed. Det finns två metoder enligt bokföringslagen – faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden. Enligt faktureringsmetoden finns det två olika principer för redovisning av moms. Den utgående och ingående momsen kan redovisas för den redovisningsperiod under vilken

  • fakturor ställs ut respektive tas emot (huvudprincipen) eller
  • leverans eller tillhandahållande sker (leveransmånadsprincipen).
  Med bokslutsmetoden (kontantmetoden) bokförs kund- och leverantörsfakturorna först när de betalas, dvs enligt kontantprincipen. Företag som normalt har en årlig omsättning (momspliktig och momsfri sammanlagt) på högst 3 miljoner kr får använda bokslutsmetoden (kontantmetoden).

  Byte av redovisningsmetod
  Att ändra från bokslutsmetoden till faktureringsmetoden får man alltid göra, men för att få ändra från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden krävs att det finns särskilda skäl för ett byte. Med särskilda skäl menas exempelvis att rörelsen delats upp mellan olika oberoende delägare, eller att verksamheten har upphört och ersatts av en annan typ av verksamhet.

  Skatteverket anser att den rådande situationen under coronakrisen är ett sådant särskilt skäl och ett byte kan göras under förutsättning att den årliga omsättningen beräknas uppgå till högst 3 miljoner kr.

  Redovisningsperiod
  Redovisningsperioden för moms omfattar normalt ett kalenderkvartal eller en månad. Detta är obligatoriskt för företag med en momspliktig omsättning som överstiger 1 miljon kr per år.

  Företag med en momspliktig omsättning på högst 1 miljon kr kan också välja att redovisa momsen en gång per år.

  För företag med en momspliktig omsättning som överstiger 40 miljoner kr per år måste momsen redovisas varje kalendermånad.

  Byte till kortare redovisningsperiod
  Vill man redovisa moms varje månad eller var tredje månad trots att man inte behöver så får man det, dvs Skatteverket ska alltid godta en sådan begäran. En sådan frivillig övergång till kortare redovisningsperiod gäller i 24 månader, såvida det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

  Skatteverket konstaterar att den rådande situationen under coronakrisen utgör ett sådant särskilt skäl som innebär att man kan bortse från tidskravet. Ett företag får alltså ändra till en längre redovisningsperiod om det har rätt att använda en längre redovisningsperiod med hänsyn till omsättningen trots att 24 månader inte har gått.

  Ett företag har ansökt och fått beviljat av Skatteverket att redovisningsperioden från juli 2019 ska vara en månad. Företaget begär i april 2020 att redovisningsperioden ska ändras till kvartalsredovisning. Företagets omsättning uppgår till 2 miljoner kr, vilket innebär att det har rätt att använda kvartalsmoms. Normalt skulle företaget ha rätt att byta till kvartalsmoms först efter 24 månader, dvs efter juni 2021, men pga att coronakrisen anses vara särskilda skäl kan redovisningen ändras till kvartalsmoms från och med april 2020.

  Byte till längre redovisningsperiod
  Ett byte till längre redovisningsperiod får göras endast under vissa omständigheter. Vid ändring till en längre redovisningsperiod (kvartal eller år) får inte överlappande perioder förekomma, dvs två momsdeklarationer ska inte kunna avse samma tid. Det skulle kunna leda till att momsen redovisas två gånger eller inte alls.

  Därför är ändringen normalt framåtsyftande. För att ett byte till årsmoms ska kunna gälla från ingången av innevarande beskattningsår får företaget varken ha lämnat eller fått några momsdeklarationer (som avser en kortare redovisningsperiod) för det beskattningsåret. Skatteverket anser dock att detta krav kan frångås under coronakrisen.

  Ett företag har haft månadsvis momsredovisning under 2019 och vill byta till årsmoms från 2020 pga coronakrisen (företagets omsättning är under 1 miljon kr). Företaget lämnar in en ansökan om byte av redovisningsperiod till Skatteverket i slutet av april. Företaget har då hunnit lämna in momsdeklarationer i mars och april (för redovisningsperioderna januari och februari) och i normala fall så skulle ändringen alltså gälla från beskattningsåret 2021. På grund av coronakrisen kan företaget ändra till årsmoms under innevarande beskattningsår och då gäller det momsen från och med 1 mars (eftersom momsen för januari och februari redan har redovisats).

  Ändra momsregistrering
  En ändring av redovisningsmetod eller redovisningsperiod görs på www.verksamt.se eller Skatteverkets blankett SKV4639.

  Möjliga förändringar
  Med anledning av detta ställningstagande kan företag tänka på följande för att förbättra likviditeten:

  • Är den uppskattade årsomsättningen under 3 miljoner kr så är det möjligt att ändra från faktureringsmetod till bokslutsmetod.
  • Är den uppskattade årsomsättningen under 1 miljon kr så är det möjligt att ändra till årsmoms.
  • Är den uppskattade årsomsättningen under 40 miljoner kr så är det möjligt för företag som redovisar momsen per månad att ändra till kvartalsvis redovisning.
  Det finns även andra sätt att hantera likviditetsfrågan på nu i coronatider. Företag kan t ex

  • lämna en preliminärdeklaration till Skatteverket för att minska F-skatten om man befarar att resultatet kommer att bli sämre än beräknat (både innevarande och föregående år).
  • begära anstånd med moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag, se 20:144.
  • sätta av 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 till periodiseringsfond (gäller enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag), se 20:146.
  Skatteverkets ställningstagande 8-165567

  Med vänliga hälsningar,
  Angelica Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.