Till senaste kommentaren

Så här gör du ett förenklat årsbokslut i BL Ekonomi!

Funktionen för Förenklat årsbokslut i BL Ekonomi utgår från att du har bokfört löpande under året och även de bokslutsverifikationerna som blir resultatet av arbetsgången nedan. Vanliga bokslutsverifikationer är Förändring av varulager, Avskrivningar, Kundfordringar, Leverantörsskulder, Momsöverföring och Årets resultat.

Programmet kommer då att automatiskt fylla i saldona på respektive konton i rätt ruta i det Förenklade årsbokslutet och första sidan på NE-blanketten. Dessa hittar du under Bokföring - Förenklat årsbokslut - Förenklat årsbokslut/NE. Observera att funktionen i programmet är anpassad för Enskilda firmor med BAS-kontoplan alt. kontoplanen BAS Förenklat årsbokslut.

Om du har bokfört strikt efter kontoplanen BAS Förenklat årsbokslut ska du ha en bock i rutan "Förenklat årsbokslut" i Organisationsuppgifternas flik Basuppgifter. Om du däremot har bokfört på andra konton från BAS-kontoplanen behöver du ta bort bocken för att saldona ska synas i rätt rutor.

Se en film hur du gör ett förenklat årsbokslut:
https://youtu.be/vgUZBDppFaE

Kommentarer

 • Var börjar man?

  Du kan arbeta enligt nedanstående arbetsgång. I arbetsgången finns hänvisningar till var i det Förenklade årsbokslutet som de olika saldona hamnar.

  Arbetsgång:

  1. Börja med att stämma av din löpande bokföring. Ta ut en balansrapport och kontrollera att alla belopp stämmer.
  2. Årets avskrivningar beräknas och bokförs. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut hamnar i rutorna B1-B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och hamnar i ruta R9 respektive R10.
  3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och värderas. Varulagerförändringen bokförs och värdet på varulagret hamnar i ruta B6.
  4. Kontrollera om du har några obetalda kundfakturor vid årets slut. Om du har det ska dessa bokföras som kundfordran (inkl moms) och intäkt och utgående moms. Kundfordran hamnar i ruta B7.
  5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer) beräknas och bokförs och hamnar i ruta B8.
  6. Saldot i kassa och bank hamnar i rutan B9.
  7. Låneskulder hamnar i ruta B13.
  8. Momsskulden kan du få fram genom att göra en momsöverföring i Momsverktyget. Momsskulden summeras med övriga skatteskulder och hamnar i ruta B14. Om du har en momsfordran kan du bokföra den på konto 1650 istället så hamnar saldot i B8.
  9. Kontrollera om du har några obetalda leverantörsfakturor vid årets slut. Om du har det ska dessa bokföras som leverantörsskuld (inkl moms) och kostnad och ingående moms. Leverantörsskulden hamnar i ruta B15.
  10. Årets övriga skulder (förskott från kund) hamnar i ruta B16.
  11. Årets momspliktiga försäljning hamnar i ruta R1.
  12. Årets momsfria intäkter hamnar i ruta R2.
  13. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.
  14. Årets ränteintäkt hamnar i ruta R4.
  15. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa kostnader hamnar i ruta R5 respektive R6.
  16. Årets kostnad för anställd personal hamnar i ruta R7.
  17. Årets räntekostnad hamnar i ruta R8.
  18. Kontrollera att Summa tillgångar och Summa skulder och eget kapital balanserar.
  19. Bokför årets resultat för att saldot ska hamna i R11. Du kan avsluta räkenskapsåret för att få årets resultat bokfört automatiskt.
  20. Eget kapital (2010-2019) summeras hamnar i rutan B10.
  21. Upplysningar lämnas i rutorna U1 – U4 om summan av periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond samt summan av insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog och liknande vid årets slut. Dessa behöver alltså bokföras för att saldona ska hamna i U1-U4.
 • Kommentaren har flyttats till ett separat inlägg.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.